VÝTVARNÝ ODBOR

Vo výtvarnom odbore sa môžu žiaci SZUŠ XOANA vzdelávať od roku 2015.

Ako sa prihlásim?

 • Osobne

  Osobne môžete Vaše dieťa prihlásiť v Súkromnej ZUŠ XOANA,
  ul. Jesenského 16 v Prievidzi, v čase úradných hodín:
  pondelok – štvrtok
  Kancelária – 12:00 do 15:00 hod.
  Recepcia školy – od 15:00 do 18:00 hod.

 • Telefonicky

  na čísle 0905 345 253

Vyučovanie

Výtvarný odbor umožňuje svojim žiakom rozvíjať také vlastnosti a zručnosti, ktoré im umožnia realizovať svoje tvorivé schopnosti na vysokej mentálnej aj remeselnej úrovni.
Štúdium napomáha žiakom lepšie vnímať, porozumieť a interpretovať výtvarné umenie, fotografiu, video, dizajn a architektúru.
Výtvarný odbor rozvíja tvorivosť v oblasti vizuálnych umení.
Harmonizovanie a kultivovanie osobnosti žiakov, im následne môže pomôcť k zvládnutiu talentových skúšok a ďalšiemu štúdiu na vyšších stupňoch umeleckého vzdelávania.

V súčasnosti poskytujeme našim žiakom vzdelanie v Prípravnom štúdiu (vo veku od 6 rokov) a v Prvej časti I. stupňa základného štúdia – tzv. primárne vzdelanie.

VÝTVARNÝ

ODBOR

Vo výtvarnom odbore sa môžu žiaci SZUŠ XOANA vzdelávať od roku 2015.

Ako sa prihlásim?

 • Osobne

  Navštívte nás v priestoroch Súkromnej ZUŠ XOANA a pozrite sa, ako to u nás vyzerá. Zápis žiakov pre školský rok 2018/2019 bude prebiehať v našich priestoroch 3. – 14. septembra 2018 na ulici Jesenského 16 v Prievidzi, v čase otváracích hodín od pondelka do štvrtku v čase od 15:00 do 19:30.

 • Telefonicky

  na čísle 0905 345 253

 • Online

  Prihláška

  alebo nám napíšte na xoana@xoana.sk

Vyučovanie

Výtvarný odbor umožňuje svojim žiakom rozvíjať také vlastnosti a zručnosti, ktoré im umožnia realizovať svoje tvorivé schopnosti na vysokej mentálnej aj remeselnej úrovni.
Štúdium napomáha žiakom lepšie vnímať, porozumieť a interpretovať výtvarné umenie, fotografiu, video, dizajn a architektúru.
Výtvarný odbor rozvíja tvorivosť v oblasti vizuálnych umení.
Harmonizovanie a kultivovanie osobnosti žiakov, im následne môže pomôcť k zvládnutiu talentových skúšok a ďalšiemu štúdiu na vyšších stupňoch umeleckého vzdelávania.

V súčasnosti poskytujeme našim žiakom vzdelanie v Prípravnom štúdiu a v Prvej časti I. stupňa základného štúdia – tzv. primárne vzdelanie.

Výtvarný odbor v základnom umeleckom vzdelávaní poskytuje prehĺbené a rozšírené výtvarné vzdelanie a formovanie žiakov,
ktorí prejavujú záujem a nadanie v oblasti výtvarného seba vyjadrovania a tvorby.
Edukačný proces je zameraný na rozvíjanie špecifických schopností žiaka a zároveň na celistvosť jeho osobnosti,
na jeho integráciu do kultúrnych hodnôt a zároveň na budovanie vlastnej individuality,
prejavujúcej sa autentickou a originálnou výtvarnou tvorbou a autentickými a zodpovednými postojmi voči skutočnosti.
V nadväznosti na všeobecné vzdelanie metodicky rozvíja tvorivosť v oblasti vizuálnych umení.
vytvarny odbor xoana
vytvarny odbor xoana

Ciele umeleckého vzdelávania
vo výtvarnom odbore

 • rozvíja vizuálnu gramotnosť žiaka, jeho výtvarné vyjadrovacie schopnosti a technické zručnosti
 • otvára žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia
 • viesť žiaka k orientácii v historickom, modernom i súčasnom umení (z hľadiska štýlov, slohov, používania vyjadrovacích prostriedkov, médií, tém a komunikačných stratégií)
 • viesť žiaka k nachádzaniu vlastnej profilácie v oblasti výtvarného vyjadrovania prostredníctvom odhaľovania a rozvíjania jeho špecifických schopností (orientovať ho na hľadanie oblasti umenia, médií, prostriedkov a spôsobov seba vyjadrovania a tvorby, v ktorých dokáže realizovať svoje koncepty, predstavy a fantáziu)
 • podporovať a rozvíjať tvorivý prístup žiaka v myslení i vynachádzaní formy
 • uvádza žiaka do intermediálnych a interdisciplinárnych vzťahov súčasnej kultúry

Ciele umeleckého vzdelávania
vo výtvarnom odbore

 • rozvíja vizuálnu gramotnosť žiaka, jeho výtvarné vyjadrovacie schopnosti a technické zručnosti
 • otvára žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia
 • viesť žiaka k orientácii v historickom, modernom i súčasnom umení (z hľadiska štýlov, slohov, používania vyjadrovacích prostriedkov, médií, tém a komunikačných stratégií)
 • viesť žiaka k nachádzaniu vlastnej profilácie v oblasti výtvarného vyjadrovania prostredníctvom odhaľovania a rozvíjania jeho špecifických schopností (orientova ho na hľadanie oblasti umenia, médií, prostriedkov a spôsobov seba vyjadrovania a tvorby, v ktorých dokáže realizova svoje koncepty, predstavy a fantáziu)
 • podporovať a rozvíjať tvorivý prístup žiaka v myslení i vynachádzaní formy, jeho samostatné a prínosné riešenia
 • uvádza žiaka do intermediálnych a interdisciplinárnych vzťahov súčasnej kultúry
vytvarny odbor xoana
SZUŠ XOANA, Jesenského 16, 971 01 Prievidza – výtvarný odbor pôsobí na ulici M. R. Štefánika 1 v Prievidzi.

Škola využíva priestory Galérie Art point priamo vo vystavujúcej časti, čím sa vyučovací proces stáva aktívnou súčasťou „open èasu“ galérie, pri prezeraní umeleckých diel práve prebiehajúcej výstavy návštevníkmi.

Žiaci tak môžu pracova vo veľmi príjemnom a inšpiratívnom prostredí.
Galéria disponuje s knižnicou s publikáciami o výtvarnom umení, ktorá slúži pre pedagógov a žiakov školy. Knižnica sa každoročne dopĺňa o zaujímavé metodické, umelecké, biografické publikácie týkajúce sa svetového i domáceho výtvarného umenia.

Pomôcky metodického, ale aj praktického charakteru si vyžadujú neustále doplňovanie podľa aktuálnej potreby vyučujúcich.
Galéria disponuje so skladovými priestormi pre výtvarný a inštalačný materiál.

Hygienická vybavenosť galérie je žiakom k dispozícii ako i prívod vody, potrebný pre vyučovanie.

Spájanie vyučovacích hodín do celkov je realizované podľa platných učebných plánov.

Vyučujúci sú povinní absolvovať pravidelné školenia o bezpečnosti pri práci . Týka sa to aj prevádzkových zamestnancov.

VÝTVARNÝ ODBOR

VYUČUJÚ

výtvarný odbor
Boliešiková Lívia

výtvarný odbor

NAPÍŠTE NÁM

Máte otázky?

Chcete sa k nám pridať?

Chceli by ste k nám prihlásiť svoje dieťa?

Naváhajte a napíšte nám, čo máte na srdci.

Meno (povinné)

Email (povinné)

Telefónne číslo

Predmet

Správa