Školné môžete uhradiť týmito spôsobmi

 • Poštovou poukážkou

  Platba možná len štvrťročne.
  Poukážky si môžete vyzdvihnúť na recepcii SZUŠ, alebo u triedneho učiteľa

 • Internet banking

  Platba možná aj mesačne.
  Číslo účtu: 5052043208/0900 Slovenská sporiteľňa
  IBAN: SK72 0900 0000 0050 5204 3208

Školné na školský rok 2018/2019

Školné sa uhrádza mesačne alebo štvrťročne.

Školné môžete uhradiť aj dopredu, na niekoľko mesiacov dopredu.

Spôsob úhrady školného poplatku, ktorý ste si vybrali, ohláste u triednej učiteľky, alebo na recepcii SZUŠ.

Ak sa žiak bez vážnych dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, zaplatené školné sa nevracia. Odpustenie školného je možné pri predložení žiadosti a doloženého lekárskeho potvrdenia, alebo potvrdenia o poberaní dávok v hmotnej núdzi žiaka alebo jeho zákonného zástupcu.

Výška poplatku

Štúdium nedotované štátom

 • 3-4 roční  (1 x týždenne) – 14 € / Súrodenci 12 €
 • 5 roční (1 x týždenne) – 14 € / Súrodenci 12 €
 • 5 roční (2 x týždenne) – 18 € / Súrodenci 16 €
 • 5 roční Baletná akadémia (2 x týždenne) – 20 € / Súrodenci 18 €

Štúdium dotované štátom

 • 6 roční: Prípravné štúdium a Baletná akadémia (2 x týždenne) 16 € / Súrodenci 14 €
 • I. a II. stupeň Základného štúdia (2 x týždenne) 16 € / Súrodenci 14 €
 • Klub spoločenského tanca pre deti (2 x týždenne) 17 €
 • PŠ, I. a II. stupeň Základného štúdia (1 x týždenne) 14 €

Výška školného poplatku pre žiakov, ktorí podpísali dotáciu pre inú ZUŠ

 • Skupinová výučba 25 € mesačne
 • Skrátené vzdelanie = 1 tréning týždenne 20 € mesačne

Štúdium nedotované štátom (1 x týždenne)

 • Deti do 5 rokov ( k 1.1.2018)  14 €
 • Súrodenci 12 €

Štúdium dotované štátom  (2 x týždenne)

 • PŠ , I. a II. stupeň Základného štúdia   16 €
 • Súrodenci 14 €

Výška školného poplatku pre žiakov, ktorí podpísali dotáciu pre inú ZUŠ

 • Skupinová výučba 25€ mesačne
 • PŠ, I. a II. stupeň Základného štúdia (1 x týždenne) 20 €

Štúdium nedotované štátom (1 x týždenne)

 • Deti do 5 rokov ( k 1.1.2018)   14 € 
 • Súrodenci 12 € 

Štúdium dotované štátom (2 x týždenne)

 • PŠ, I. a II. stupeň Základného štúdia 16 €
 • Súrodenci 14 € 
 • PŠ, I. a II. stupeň Základného štúdia (1 x týždenne) 14 €

Výška školného poplatku pre žiakov, ktorí podpísali dotáciu pre inú ZUŠ

 • Skupinová výučba 25€ mesačne

Štúdium nedotované štátom (1 x týždenne)

 • Deti do 5 rokov ( k 1.1.2018)  25 €
 • Súrodenci 23 €

Štúdium dotované štátom

 • PŠ, I. a II. stupeň Základného štúdia (2 x týždenne) 17 €
 • Súrodenci 15 €

Výška školného poplatku pre žiakov, ktorí podpísali dotáciu pre inú ZUŠ

Individuálna výučba
2 x týždenne 30 €
1 x týždenne 25 €

Štúdium nedotované štátom (2 x týždenne)

 • Muzikálik – 5 roční ( dátum nar. od 1.1.2013)  18 €
 • Súrodenci 16 €

Štúdium dotované štátom (2 x týždenne)

 • Muzikálik  5-6 roční (dátum nar. do 1.1.2013) 18 €
 • Súrodenci 16 €
 • Muzikál – od 6 rokov (3 x týždenne)  22 €
 • Súrodenci  20 €

Výška školného poplatku pre žiakov, ktorí podpísali dotáciu pre inú ZUŠ

 • Muzikál 30 € mesačne
 • Muzikálik 25 € mesačne

V prípade, ak žiak navštevuje vrámci SZUŠ XOANA viacero odborov, za každý ďalší odbor je príplatok na školnom poplatku 5,-€ mesačne

(individuálna výučba je nadradená nad skupinovou výučbou).

Prečo je rodič povinný sa rozhodnúť, ktorej škole poskytne dotáciu?

Znenie zákona č. 325/2012 Z.z.”§ 7a
Zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam

(5) Ak žiak základnej umeleckej školy, poslucháč jazykovej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského klubu detí, dieťa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie alebo plnoletá osoba navštevuje viac škôl alebo školských zariadení rovnakého druhu, zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo poslucháča, zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, alebo plnoletá osoba poskytne písomné čestné vyhlásenie jednej príslušnej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu na započítanie dieťaťa, žiaka alebo poslucháča do zberu údajov podľa odseku 1 písm. a) až d) a h) a odseku 2 (ďalej len “čestné vyhlásenie pre zber údajov”). Čestné vyhlásenie pre zber údajov predloží riaditeľ príslušnej školy alebo školského zariadenia zriaďovateľovi. Čestné vyhlásenie pre zber údajov obsahuje
a)identifikačné údaje o dieťati, žiakovi alebo poslucháčovi; meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu pobytu a druh pobytu,
b)identifikačné údaje o zákonnom zástupcovi, ak nejde o plnoletú osobu, o zástupcovi zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, ak poskytol súhlas na započítanie do zberu údajov; meno a priezvisko, adresu pobytu a druh pobytu, kontaktný údaj,
c)údaje o škole alebo o školskom zariadení, ktoré dieťa, žiak alebo poslucháč bude navštevovať; názov školy alebo školského zariadenia a
d)vyhlásenie, že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytli len jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu.

Vopred ďakujeme za splnenie si Vašej povinnosti.