AKO SA PRIHLÁSIŤ?

Žiakov prijímame vo veku od 3 do 18 rokov. Prihlasovanie do všetkých odborov prebieha celoročne.

1.

Vypíšete prihlášku, na základe ktorej bude žiak podľa veku a rozhodnutia riaditeľky školy zaradený do ročníka a triedy.

2.

V prípade, že Vaše dieťa alebo žiak vo veku 6 – 15 rokov navštevuje dve základné umelecké školy, je potrebné vypísať a odovzdať jednej z nich čestné vyhlásenie o pridelení štátnej dotácie na výučbu.

3.

Ak máte záujem sa prihlásiť do viacerých odborov, prihlášku i čestné prehlásenie vypisujete za každý odbor samostatne.

4.

Obidve tlačivá si môžete nižšie stiahnuť, alebo prevziať na Recepcii našej školy, kam je potrebné ich po vyplnení aj odovzdať. Po zaradení do ročníka, Vás bude triedny učiteľ bližšie informovať o organizácii vyučovania.

Prihlásiť sa môžete rôznymi spôsobmi

 • Osobne

  Osobne môžete Vaše dieťa prihlásiť v Súkromnej ZUŠ XOANA,
  ul. Jesenského 16 v Prievidzi, v čase úradných hodín:
  pondelok – štvrtok
  Kancelária – 12:00 do 15:00 hod.
  Recepcia školy – od 15:00 do 18:00 hod.

 • Telefonicky

  na čísle 0905 345 253

 • Online

  xoana.skola@gmail.com

ŠTUDIJNÉ ODBORY

Žiaci sa môžu zapísať do týchto študijných odborov

Znenie zákona č. 325/2012 Z.z.”§ 7a
Zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam

(5) Ak žiak základnej umeleckej školy, poslucháč jazykovej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského klubu detí, dieťa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie alebo plnoletá osoba navštevuje viac škôl alebo školských zariadení rovnakého druhu, zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo poslucháča, zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, alebo plnoletá osoba poskytne písomné čestné vyhlásenie jednej príslušnej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu na započítanie dieťaťa, žiaka alebo poslucháča do zberu údajov podľa odseku 1 písm. a) až d) a h) a odseku 2 (ďalej len “čestné vyhlásenie pre zber údajov”). Čestné vyhlásenie pre zber údajov predloží riaditeľ príslušnej školy alebo školského zariadenia zriaďovateľovi. Čestné vyhlásenie pre zber údajov obsahuje

a) identifikačné údaje o dieťati, žiakovi alebo poslucháčovi; meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu pobytu a druh pobytu,
b) identifikačné údaje o zákonnom zástupcovi, ak nejde o plnoletú osobu, o zástupcovi zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, ak poskytol súhlas na započítanie do zberu údajov; meno a priezvisko, adresu pobytu a druh pobytu, kontaktný údaj,
c) údaje o škole alebo o školskom zariadení, ktoré dieťa, žiak alebo poslucháč bude navštevovať; názov školy alebo školského zariadenia a
d) vyhlásenie, že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytli len jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu.

Vopred ďakujeme za splnenie si Vašej povinnosti.